[BEST] Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada | PDF Download

Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada:

Hanuman Chalisa lyrics in Kannada is a beautiful translation of Hanuman Chalisa in Kannada text. PDF of Hanuman Chalisa lyrics in Kannada is given at the bottom of this post.
hanuman-chalisa-lyrics-in-kannada
 

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ

|| ದೋಹಾ ||

ಶ್ರೀಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ, ನಿಜ ಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ |

ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲ ಯಶ, ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲ ಚಾರಿ ||

ಬುದ್ಧಿ-ಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೈ, ಸುಮಿರೌ ಪವನ ಕುಮಾರ |

ಬಲ, ಬುದ್ಧಿ, ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ, ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ್ ||

|| ಚೌಪೈ ||

|1| ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನ ಗುಣ ಸಾಗರ, ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ ||

|2| ರಾಮ ದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ, ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಪವನ ಸುತ ನಾಮಾ ||

|3| ಮಹಾ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ, ಕುಮತಿ ನಿವಾರ, ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ ||

|4| ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ, ಕಾನನ-ಕುಂಡಲ, ಕುಂಚಿತ-ಕೇಶಾ ||

|5| ಹಾಥ ವಜ್ರ ಔ ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ, ಕಾಂಥೇ ಮೂಂಜ, ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ ||

|6| ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀ-ನಂದನ, ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗ ವಂದನ ||

|7| ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿಚಾತುರ, ರಾಮಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ ||

|8| ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ, ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ ||

|9| ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ, ವಿಕಟ ರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ ||

|10| ಭೀಮ ರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ, ರಾಮ ಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ ||

|11| ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ, ಶ್ರೀರಘುವೀರ ಹರಷಿ ಉರ ಲಾಯೇ ||

|12| ರಘು-ಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ, ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತಹಿ-ಸಮ-ಭಾಯೀ ||

|13| ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ ಗಾವೈ, ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀ ಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ ||

|14| ಸನಕಾದಿಕ, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ, ಮುನೀಶಾ, ನಾರದ-ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ ||

|15| ಯಮ, ಕುಬೇರ, ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ, ಕವಿ-ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ ||

|16| ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ, ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜ ಪದ ದೀನ್ಹಾ ||

|17| ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ, ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯೇ ಸಬಜಗ ಜಾನಾ ||

|18| ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ, ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರಫಲ ಜಾನೂ ||

|19| ಪ್ರಭು-ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ, ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ ||

|20| ದುರ್ಗಮ-ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ, ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ, ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ ||

|21| ರಾಮ ದುಆರೇ, ತುಮ ರಖವಾರೇ, ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ, ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ ||

|22| ಸಬಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ, ತುಮರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರನಾ ||

|23| ಆಪನ ತೇಜ, ತುಮ್ಹಾರೋ ಆಪೈ, ತೀನೋಂ-ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇ ಕಾಂಪೈ||

|24| ಭೂತ-ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿ ಆವೈ, ಮಹ ವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ ||

|25| ನಾಸೈ ರೋಗ, ಹರೈ ಸಬ-ಪೀರಾ, ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ-ವೀರಾ ||

|26| ಸಂಕಟ ಸೇಂ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ, ಮನ-ಕ್ರಮ-ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ ||

|27| ಸಬಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ, ತಿನ ಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ ||

|28| ಔರ ಮನೋರಧ ಜೋ ಕೋಯಿ ಲಾವೈ, ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ-ಫಲ ಪಾವೈ ||

|29| ಚಾರೋ-ಯುಗ ಪರಿತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ, ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ, ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ ||

|30| ಸಾಧು-ಸಂತ ಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ, ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮದುಲಾರೇ ||

|31| ಅಷ್ಠ-ಸಿದ್ಧಿ ನವ-ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ, ಅಸವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ ||

|32| ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹಾರೇ ಪಾಸಾ, ಸಾದ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ ||

|33| ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ, ಜನ್ಮ-ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ ||

|34| ಅಂತಕಾಲ ರಘುವರ ಪುರ ಜಾಯೀ, ಜಹಾಂ ಜನ್ಮ ಹರಿ ಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ ||

|35| ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಹಿನ್ , ಹನುಮತ್ ಸೆ ಸರ್ವ ಸುಖಾ ಕರಹಿ ||

|36| ಸಂಕಟ ಕಟೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ, ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲವೀರಾ ||

|37| ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ, ಕೃಪಾ ಕರೋ ಗುರು ದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ ||

|38| ಜೋ ಶತವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಕೊಯಿ, ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾಸುಖ ಹೋಯಿ ||

|39| ಜೋ ಯಹ ಪಡೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ, ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ-ಸಾಖೀ ಗೌರೀಶಾ ||

|40| ತುಲಸೀ ದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ, ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹಡೇರಾ ||

|| ದೋಹಾ ||

ಪವನ ತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ, ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ್ |

ರಾಮ, ಲಖನ, ಸೀತಾ ಸಹಿತ, ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ್ ||

Hanuman Chalisa Lyrics In Kannada PDF:

Hanuman Chalisa lyrics in Kannada PDF is written in a pure Kannada language. If You want to download then click on Hanuman chalisa lyrics in Kannada PDF download.

Leave a Comment