Lalitha Sahasranamavali Malayalam Pdf Download

Want to download Lalitha Sahasranamavali Malayalam Pdf then you are in the right place scroll down below and click on the given link to get a free pdf.

Here You can also read Lalitha Sahasranamavali Lyrics In Malayalam.

ഓം ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ശ്രീമാത്രേ നമഃ |1|

ഓം ശ്രീമഹാരാജ്ഞൈ നമഃ |2|

ഓം ശ്രീമത്സിംഹാസനേശ്വര്യൈ നമഃ |3|

ഓം ചിദഗ്നികുംഡസംഭൂതായൈ നമഃ |4|
ഓം ദേവകാര്യസമുദ്യതായൈ നമഃ |5|
ഓം ഓം ഉദ്യദ്ഭാനുസഹസ്രാഭായൈ നമഃ |6|
ഓം ചതുര്ബാഹുസമന്വിതായൈ നമഃ |7|
ഓം രാഗസ്വരൂപപാശാഢ്യായൈ നമഃ |8|
ഓം ക്രോധാകാരാംകുശോജ്ജ്വലായൈ നമഃ |9|
ഓം മനോരൂപേക്ഷുകോദംഡായൈ നമഃ |10|


ഓം പംചതന്മാത്രസായകായൈ നമഃ |11|
ഓം നിജാരുണപ്രഭാപൂരമജ്ജദ് ബ്രഹ്മാംഡമംഡലായൈ നമഃ |12|
ഓം ചംപകാശോകപുന്നാഗസൌഗംധിക-ലസത്കചായൈ നമഃ |13|
ഓം കുരുവിംദമണിശ്രേണീകനത്കോടീരമംഡിതായൈ നമഃ |14|
ഓം ഓം അഷ്ടമീചംദ്രവിഭ്രാജദലികസ്ഥലശോഭിതായൈ നമഃ |15|
ഓം മുഖചംദ്രകലംകാഭമൃഗനാഭിവിശേഷകായൈ നമഃ |16|
ഓം വദനസ്മരമാംഗല്യഗൃഹതോരണചില്ലികായൈ നമഃ |17|
ഓം വക്ത്രലക്ഷ്മീപരീവാഹചലന്മീനാഭലോചനായൈ നമഃ |18|
ഓം നവചംപകപുഷ്പാഭനാസാദംഡവിരാജിതായൈ നമഃ |19|
ഓം താരാകാംതിതിരസ്കാരിനാസാഭരണഭാസുരായൈ നമഃ |20|


ഓം കദംബമംജരീക്~ലുപ്തകര്ണപൂരമനോഹരായൈ നമഃ |21|
ഓം താടംകയുഗലീഭൂതതപനോഡുപമംഡലായൈ നമഃ |22|
ഓം പദ്മരാഗശിലാദര്ശപരിഭാവികപോലഭുവേ നമഃ |23|
ഓം നവവിദ്രുമബിംബശ്രീന്യക്കാരിരദനച്ഛദായൈ നമഃ |24|
ഓം ശുദ്ധവിദ്യാംകുരാകാരദ്വിജപംക്തിദ്വയോജ്ജ്വലായൈ നമഃ |25|
ഓം കര്പൂരവീടികാമോദസമാകര്ഷി ദിഗംതരായൈ നമഃ |26|
ഓം നിജസല്ലാപമാധുര്യ വിനിര്ഭത്സിതകച്ഛപ്യൈ നമഃ |27|
ഓം മംദസ്മിതപ്രഭാപൂരമജ്ജത്കാമേശമാനസായൈ നമഃ |28|
ഓം അനാകലിതസാദൃശ്യചിബുകശ്രീവിരാജിതായൈ നമഃ |29|
ഓം കാമേശബദ്ധമാംഗല്യസൂത്രശോഭിതകംധരായൈ നമഃ  |30|

ഓം കനകാംഗദകേയൂരകമനീയമുജാന്വിതായൈ നമഃ  |31|
ഓം രത്നഗ്രൈവേയ ചിംതാകലോലമുക്താഫലാന്വിതായൈ നമഃ |32|
ഓം കാമേശ്വാരപ്രേമരത്നമണിപ്രതിപണസ്തന്യൈ നമഃ |33|
ഓം നാഭ്യാലവാലരോമാലിലതാഫലകുചദ്വയ്യൈ നമഃ |34|
ഓം ലക്ഷ്യരോമലതാധാരതാസമുന്നേയമധ്യമായൈ നമഃ |35|
ഓം സ്തനഭാരദലന്മധ്യപട്ടബംധവലിത്രയായൈ നമഃ |36|
ഓം ഓം അരുണാരുണകൌസുംഭവസ്ത്രഭാസ്വത്കടീതട്യൈ നമഃ |37|
ഓം രത്നകിംകിണികാരമ്യരശനാദാമഭൂഷിതായൈ നമഃ |38|
ഓം കാമേശജ്ഞാതസൌഭാഗ്യമാര്ദവോരുദ്വയാന്വിതായൈ നമഃ |39|
ഓം മാണിക്യമുകുടാകാരജാനുദ്വയവിരാജിതായൈ നമഃ  |40|
ഓം ഇംദ്രഗോപപരിക്ഷിപ്തസ്മരതൂണാഭജംഘികായൈ നമഃ |41|
ഓം ഗൂഢഗൂല്ഫായൈ നമഃ |42|
ഓം കൂര്മ പൃഷ്ഠജയിഷ്ണുപ്രപദാന്വിതായൈ നമഃ |43|
ഓം നഖദീധിതിസംഛന്നനമജ്ജനതമോഗുണായൈ നമഃ |44|
ഓം പദദ്വയപ്രഭാജാലപരാകൃതസരോരുഹായൈ നമഃ |45|
ഓം ശിംജാനമണിമംജീരമംഡിതശ്രീപദാംബുജായൈ നമഃ |46|
ഓം മരാലീമംദഗമനായൈ നമഃ |47|
ഓം മഹാലാവണ്യശേവധയേ നമഃ |48|
ഓം സര്വാരുണായൈ നമഃ |49|
ഓം അനവദ്യാംഗ്യൈ നമഃ |50|
ഓം സര്വാഭരണഭൂഷിതായൈ നമഃ |51|
ഓം ശിവകാമേശ്വരാംകസ്ഥായൈ നമഃ |52|
ഓം ശിവായൈ നമഃ |53|
ഓം സ്വാധീനവല്ലഭായൈ നമഃ |54|
ഓം സുമേരുമധ്യശൃംഗസ്ഥായൈ നമഃ |55|
ഓം ശ്രീമന്നഗരനായികായൈ നമഃ |56|
ഓം ചിംതാമണിഗൃഹാംതസ്ഥായൈ നമഃ |57|
ഓം പംചബ്രഹ്മാസനസ്ഥിതായൈ നമഃ |58|
ഓം മഹാപദ്മാടവീസംസ്ഥായൈ നമഃ |59|
ഓം കദംബവനവാസിന്യൈ നമഃ  |60|
ഓം സുധാസാഗരമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ       |61|
ഓം കാമാക്ഷ്യൈ നമഃ  |62|
ഓം കാമദായിന്യൈ നമഃ |63|
ഓം ദേവര്ഷിഗണസംഘാതസ്തൂയമാനാത്മവൈഭായൈ നമഃ |64|
ഓം ഭംഡാസുരവധോദ്യുക്തശക്തിസേനാസമന്വിതായൈ നമഃ |65|
ഓം സംപത്കരീസമാരൂഢസിംദുരവ്രജസേവിതായൈ നമഃ |66|
ഓം ഓം അശ്വാരൂഢാധിഷ്ഠിതാശ്വകോടികോടിഭിരാവൃതായൈ നമഃ |67|
ഓം ചക്രരാജരഥാരൂഢസര്വായുധപരിഷ്കൃതായൈ നമഃ |68|
ഓം ഗേയചക്രരഥാരൂഢമംത്രിണീപരിസേവിതായൈ നമഃ |69|
ഓം കിരിചക്രരഥാരൂഢദംഡനാഥാപുരസ്കൃതായൈ നമഃ  |70|
ഓം ജ്വാലാമാലിനികാക്ഷിപ്തവഹ്നിപ്രാകാരമധ്യഗായൈ നമഃ |71|
ഓം ഭംഡസൈന്യവധോദ്യുക്തശക്തിവിക്രമഹര്ഷിതായൈ നമഃ |72|
ഓം നിത്യാപരാക്രമാടോപനിരീക്ഷണസമുത്സുകായൈ നമഃ |73|
ഓം ഭംഡപുത്രവധോദ്യുക്തബാലാവിക്രമനംദിതായൈ നമഃ |74|
ഓം മംത്രിണ്യംബാവിരചിതവിഷംഗവധതോഷിതായൈ നമഃ |75|
ഓം വിശുക്രപ്രാണഹരണവാരാഹീവീര്യനംദിതായൈ നമഃ |76|
ഓം കാമേശ്വരമുഖാലോകകല്പിതശ്രീഗണേശ്വരായൈ നമഃ |77|
ഓം മഹാഗണേശനിര്ഭിന്നവിഘ്നയംത്രപ്രഹര്ഷിതായൈ നമഃ |78|
ഓം ഭംഡാസുരേംദ്രനിര്മുക്തശസ്ത്രപ്രത്യസ്ത്രവര്ഷിണ്യൈ നമഃ |79|
ഓം കരാംഗുലിനഖോത്പന്നനാരായണദശാകൃത്യൈ നമഃ  |80|
ഓം മഹാപാശുപതാസ്ത്രാഗ്നിനിര്ദഗ്ധാസുരസൈനികായൈ നമഃ |81|
ഓം കാമേശ്വരാസ്ത്രനിര്ദഗ്ധസഭാംഡാസുരശൂന്യകായൈ നമഃ |82|
ഓം ബ്രഹ്മോപേംദ്രമഹേംദ്രാദിദേവസംസ്തുതവൈഭവായൈ നമഃ |83|
ഓം ഹരനേത്രാഗ്നിസംദഗ്ധകാമസംജീവനൌഷധ്യൈ നമഃ |84|
ഓം ശ്രീമദ്വാഗ്ഭവകൂടൈകസ്വരൂപമുഖപംകജായൈ നമഃ |85|
ഓം കംഠാധഃ കടിപര്യംതമധ്യകൂടസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |86|
ഓം ശക്തികൂടൈകതാപന്നകട്യധോഭാഗധാരിണ്യൈ നമഃ |87|
ഓം ഓം മൂലമംത്രാത്മികായൈ നമഃ |88|
ഓം മൂലകൂടത്രയകലേബരായൈ നമഃ |89|
ഓം കുലാമൃതൈകരസികായൈ നമഃ |90|
ഓം കുലസംകേതപാലിന്യൈ നമഃ |91|
ഓം കുലാംഗനായൈ നമഃ |92|
ഓം കുലാംതഃസ്ഥായൈ നമഃ |93|
ഓം കൌലിന്യൈ നമഃ |94|
ഓം കുലയോഗിന്യൈ നമഃ |95|
ഓം അകുലായൈ നമഃ |96|
ഓം സമയാംതസ്ഥായൈ നമഃ |97|
ഓം സമയാചാരതത്പരായൈ നമഃ |98|
ഓം മൂലാധാരൈകനിലയായൈ നമഃ |99|
ഓം ബ്രഹ്മഗ്രംഥിവിഭേദിന്യൈ നമഃ |100|


ഓം മണിപൂരാംതരുദിതായൈ നമഃ |101|
ഓം വിഷ്ണുഗ്രംഥിവിഭേദിന്യൈ നമഃ |102|
ഓം ആജ്ഞാചക്രാംതരാലസ്ഥായൈ നമഃ |103|
ഓം രുദ്രഗ്രംഥിവിഭേദിന്യൈ നമഃ |104|
ഓം സഹസ്രാരാംബുജാരൂഢായൈ നമഃ |105|
ഓം സുധാസാരാഭിവര്ഷിണ്യൈ നമഃ |106|
ഓം തടില്ലതാസമരുച്യൈ നമഃ |107|
ഓം ഷട്ചക്രോപരിസംസ്ഥിതായൈ നമഃ |108|
ഓം മഹാസക്ത്യൈ നമഃ |109|
ഓം ഓം കുംഡലിന്യൈ നമഃ  |110|
ഓം ബിസതംതുതനീയസ്യൈ നമഃ |111|
ഓം ഭവാന്യൈ നമഃ |112|
ഓം ഭാവനാഗമ്യായൈ നമഃ |113|
ഓം ഭവാരണ്യകുഠാരികായൈ നമഃ |114|
ഓം ഭദ്രപ്രിയായൈ നമഃ |115|
ഓം ഭദ്രമൂര്ത്യൈ നമഃ |116|
ഓം ഭക്തസൌഭാഗ്യദായിന്യൈ നമഃ |117|
ഓം ഭക്തിപ്രിയായൈ നമഃ |118|
ഓം ഭക്തിഗമ്യായൈ നമഃ |119|
ഓം ഭക്തിവശ്യായൈ നമഃ  |120|
ഓം ഭയാപഹായൈ നമഃ |121|
ഓം ശാംഭവ്യൈ നമഃ |122|
ഓം ശാരദാരാധ്യായൈ നമഃ |123|
ഓം ശര്വാണ്യൈ നമഃ |124|
ഓം ശര്മദായിന്യൈ നമഃ |125|
ഓം ശാംകര്യൈ നമഃ |126|
ഓം ശ്രീകര്യൈ നമഃ |127|
ഓം സാധ്വ്യൈ നമഃ |128|
ഓം ശരച്ചംദ്രനിഭാനനായൈ നമഃ |129|
ഓം ശാതോദര്യൈ നമഃ |130|
ഓം ശാംതിമത്യൈ നമഃ |131|
ഓം ഓം നിരാധാരായൈ നമഃ |132|
ഓം നിരംജനായൈ നമഃ |133|
ഓം നിര്ലേപായൈ നമഃ |134|
ഓം നിര്മലായൈ നമഃ |135|
ഓം നിത്യായൈ നമഃ |136|
ഓം നിരാകാരായൈ നമഃ |137|
ഓം നിരാകുലായൈ നമഃ |138|
ഓം നിര്ഗുണായൈ നമഃ |139|
ഓം നിഷ്കലായൈ നമഃ  |140|
ഓം ശാംതായൈ നമഃ |141|
ഓം നിഷ്കാമായൈ നമഃ |142|
ഓം നിരുപപ്ലവായൈ നമഃ |143|
ഓം നിത്യമുക്തായൈ നമഃ |144|
ഓം നിര്വികാരായൈ നമഃ |145|
ഓം നിഷ്പ്രപംചായൈ നമഃ |146|
ഓം നിരാശ്രയായൈ നമഃ |147|
ഓം നിത്യശുദ്ധായൈ നമഃ |148|
ഓം നിത്യബുദ്ധായൈ നമഃ |149|
ഓം നിരവദ്യായൈ നമഃ |150|
ഓം നിരംതരായൈ നമഃ |151|
ഓം നിഷ്കാരണായൈ നമഃ |152|
ഓം നിഷ്കലംകായൈ നമഃ |153|
ഓം ഓം നിരുപാധയേ നമഃ |154|
ഓം നിരീശ്വരായൈ നമഃ |155|
ഓം നീരാഗയൈ നമഃ |156|
ഓം രാഗമഥന്യൈ നമഃ |157|
ഓം നിര്മദായൈ നമഃ |158|
ഓം മദനാശിന്യൈ നമഃ |159|
ഓം നിശ്ചിംതായൈ നമഃ |160|
ഓം നിരഹംകാരായൈ നമഃ |161|
ഓം നിര്മോഹായൈ നമഃ |162|
ഓം മോഹനാശിന്യൈ നമഃ |163|
ഓം നിര്മമായൈ നമഃ |164|
ഓം മമതാഹംത്ര്യൈ നമഃ |165|
ഓം നിഷ്പാപായൈ നമഃ |166|
ഓം പാപനാശിന്യൈ നമഃ |167|
ഓം നിഷ്ക്രോധായൈ നമഃ |168|
ഓം ക്രോധശമന്യൈ നമഃ |169|
ഓം നിര്ലോഭായൈ നമഃ  |170|
ഓം ലോഭനാശിന്യൈ നമഃ |171|
ഓം നിഃസംശയായൈ നമഃ |172|
ഓം സംശയഘ്ന്യൈ നമഃ |173|
ഓം നിര്ഭവായൈ നമഃ |174|
ഓം ഭവനാശിന്യൈ നമഃ |175|
ഓം ഓം നിര്വികല്പായൈ നമഃ |176|
ഓം നിരാബാധായൈ നമഃ |177|
ഓം നിര്ഭേദായൈ നമഃ |178|
ഓം ഭേദനാശിന്യൈ നമഃ |179|
ഓം നിര്നാശായൈ നമഃ  |180|
ഓം മൃത്യുമഥന്യൈ നമഃ |181|
ഓം നിഷ്ക്രിയായൈ നമഃ |182|
ഓം നിഷ്പരിഗ്രഹായൈ നമഃ |183|
ഓം നിസ്തുലായൈ നമഃ |184|
ഓം നീലചികുരായൈ നമഃ |185|
ഓം നിരപായായൈ നമഃ |186|
ഓം നിരത്യയായൈ നമഃ |187|
ഓം ദുര്ലഭായൈ നമഃ |188|
ഓം ദുര്ഗമായൈ നമഃ |189|
ഓം ദുര്ഗായൈ നമഃ |190|
ഓം ദുഃഖഹംത്ര്യൈ നമഃ |191|
ഓം സുഖപ്രദായൈ നമഃ |192|
ഓം ദുഷ്ടദൂരായൈ നമഃ |193|
ഓം ദുരാചാരശമന്യൈ നമഃ |194|
ഓം ദോഷവര്ജിതായൈ നമഃ |195|
ഓം സര്വജ്ഞായൈ നമഃ |196|
ഓം സാംദ്രകരുണായൈ നമഃ |197|
ഓം ഓം സമാനാധികവര്ജിതായൈ നമഃ |198|
ഓം സര്വശക്തിമയ്യൈ നമഃ |199|
ഓം സര്വമംഗലായൈ നമഃ |200|


ഓം സദ്ഗതിപ്രദായൈ നമഃ |201|
ഓം സര്വേശ്വയൈ നമഃ |202|
ഓം സര്വമയ്യൈ നമഃ |203|
ഓം സര്വമംത്രസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |204|
ഓം സര്വയംത്രാത്മികായൈ നമഃ |205|
ഓം സര്വതംത്രരൂപായൈ നമഃ |206|
ഓം മനോന്മന്യൈ നമഃ |207|
ഓം മാഹേശ്വര്യൈ നമഃ |208|
ഓം മഹാദേവ്യൈ നമഃ |209|
ഓം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ |210|
ഓം മൃഡപ്രിയായൈ നമഃ |211|
ഓം മഹാരൂപായൈ നമഃ |212|
ഓം മഹാപൂജ്യായൈ നമഃ |213|
ഓം മഹാപാതകനാശിന്യൈ നമഃ |214|
ഓം മഹാമായായൈ നമഃ |215|
ഓം മഹാസത്വായൈ നമഃ |216|
ഓം മഹാശക്ത്യൈ നമഃ |217|
ഓം മഹാരത്യൈ നമഃ |218|
ഓം മഹാഭോഗായൈ നമഃ |219|
ഓം ഓം മഹൈശ്വര്യായൈ നമഃ |220|
ഓം മഹാവീര്യായൈ നമഃ |221|
ഓം മഹാബലായൈ നമഃ |222|
ഓം മഹാബുദ്ധ്യൈ നമഃ |223|
ഓം മഹാസിദ്ധ്യൈ നമഃ |224|
ഓം മഹായോഗേശ്വരേശ്വര്യൈ നമഃ |225|
ഓം മഹാതംത്രായൈ നമഃ |226|
ഓം മഹാമംത്രായൈ നമഃ |227|
ഓം മഹായംത്രായൈ നമഃ |228|
ഓം മഹാസനായൈ നമഃ |229|
ഓം മഹായാഗക്രമാരാധ്യായൈ നമഃ |230|
ഓം മഹാഭൈരവപൂജിതായൈ നമഃ |231|
ഓം മഹേശ്വരമഹാകല്പമഹാ താംഡവസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ |232|
ഓം മഹാകാമേശമഹിഷ്യൈ നമഃ |233|
ഓം മഹാത്രിപുരസുംദര്യൈ നമഃ |234|
ഓം ചതുഃഷഷ്ട്യുപചാരാഢ്യായൈ നമഃ |235|
ഓം ചതുഃഷഷ്ടികലാമയ്യൈ നമഃ |236|
ഓം മഹാചതുഃഷഷ്ടികോടി യോഗിനീഗണസേവിതായൈ നമഃ |237|
ഓം മനുവിദ്യായൈ നമഃ |238|
ഓം ചംദ്രവിദ്യായൈ നമഃ |239|
ഓം ഓം ചംദ്രമംഡലമധ്യഗായൈ നമഃ |240|
ഓം ചാരുരൂപായൈ നമഃ |241|
ഓം ചാരുഹാസായൈ നമഃ |242|
ഓം ചാരുചംദ്രകലാധരായൈ നമഃ |243|
ഓം ചരാചരജഗന്നാഥായൈ നമഃ |244|
ഓം ചക്രരാജനികേതനായൈ നമഃ |245|
ഓം പാര്വത്യൈ നമഃ |246|
ഓം പദ്മനയനായൈ നമഃ |247|
ഓം പദ്മരാഗസമപ്രഭായൈ നമഃ |248|
ഓം പംചപ്രേതാസനാസീനായൈ നമഃ |249|
ഓം പംചബ്രഹ്മസ്പരൂപിണ്യൈ നമഃ |250|
ഓം ചിന്മയ്യൈ നമഃ |251|
ഓം പരമാനംദായൈ നമഃ |252|
ഓം വിജ്ഞാനഘനരൂപിണ്യൈ നമഃ |253|
ഓം ധ്യാനധ്യാതൃധ്യേയരൂപായൈ നമഃ |254|
ഓം ര്ധ്മാധര്മവിവര്ജിതായൈ നമഃ |255|
ഓം വിശ്വരൂപായൈ നമഃ |256|
ഓം ജാഗരിണ്യൈ നമഃ |257|
ഓം സ്വപത്ന്യൈ നമഃ |258|
ഓം തൈജസാത്മികായൈ നമഃ |259|
ഓം സുപ്തായൈ നമഃ  |260|
ഓം പ്രാജ്ഞാത്മികായൈ നമഃ |261|
ഓം ഓം തുര്യായൈ നമഃ |262|
ഓം സര്വാവസ്ഥാവിവര്ജിതായൈ നമഃ |263|
ഓം സൃഷ്ഠികര്ത്ര്യൈ നമഃ |264|
ഓം ബ്രഹ്മരൂപായൈ നമഃ |265|
ഓം ഗോപ്ത്ര്യൈ നമഃ |266|
ഓം ഗോവിംദരൂപിണ്യൈ നമഃ |267|
ഓം സംഹാരിണ്യൈ നമഃ |268|
ഓം രുദ്രരൂപായൈ നമഃ |269|
ഓം തിരോധാനകര്യൈ നമഃ |270|
ഓം ഈശ്വര്യൈ നമഃ |271|
ഓം സദാശിവായൈ നമഃ |272|
ഓം അനുഗ്രഹദായൈ നമഃ |273|
ഓം പംചകൃത്യപരായണായൈ നമഃ |274|
ഓം ഭാനുമംഡലമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ ।275|
ഓം ഭൈരവ്യൈ നമഃ |276|
ഓം ഭഗമാലിന്യൈ നമഃ |277|
ഓം പദ്മാസനായൈ നമഃ |278|
ഓം ഭഗവത്യൈ നമഃ |279|
ഓം പദ്മനാഭസഹോദര്യൈ നമഃ |280|
ഓം ഉന്മേഷനിമിഷോത്പന്നവിപന്നഭുവനാവല്യൈ നമഃ |281|
ഓം സഹസ്രശീര്ഷവദനായൈ നമഃ |282|
ഓം ഓം സഹസ്രാക്ഷ്യൈ നമഃ |283|
ഓം സഹസ്രപദേ നമഃ |284|
ഓം ആബ്രഹ്മകീടജനന്യൈ നമഃ |285|
ഓം വര്ണാശ്രമവിധായിന്യൈ നമഃ |286|
ഓം നിജാജ്ഞാരൂപനിഗമായൈ നമഃ |287|
ഓം പുണ്യാപുണ്യഫലപ്രദായൈ നമഃ |288|
ഓം ശ്രുതിസീമംതസിംദൂരീകൃത പാദാബ്ജധൂലികായൈ നമഃ |289|
ഓം സകലാഗമസംദോഹശുക്തിസംപുടമൌക്തികായൈ നമഃ |290|
ഓം പുരുഷാര്ഥപ്രദായൈ നമഃ |291|
ഓം പൂര്ണായൈ നമഃ |292|
ഓം ഭോഗിന്യൈ നമഃ |293|
ഓം ഭുവനേശ്വര്യൈ നമഃ |294|
ഓം അംബികായൈ നമഃ |295|
ഓം അനാദിനിധനായൈ നമഃ |296|
ഓം ഹരിബ്രഹ്മേംദ്രസേവിതായൈ നമഃ |297|
ഓം നാരായണ്യൈ നമഃ |298|
ഓം നാദരൂപായൈ നമഃ |299|
ഓം നാമരൂപവിവര്ജിതായൈ നമഃ ||300||


ഓം ഹ്രീംകാര്യൈ നമഃ |301
ഓം ഹ്രീമത്യൈ നമഃ |302|
ഓം ഓം ഹൃദ്യായൈ നമഃ |303|
ഓം ഹേയോപാദേയവര്ജിതായൈ നമഃ |304|
ഓം രാജരാജാര്ചിതായൈ നമഃ |305|
ഓം രാജ്ഞൈ നമഃ |306|
ഓം രമ്യായൈ നമഃ |307|
ഓം രാജീവലോചനായൈ നമഃ |308|
ഓം രംജന്യൈ നമഃ |309|
ഓം രമണ്യൈ നമഃ  |310|
ഓം രസ്യായൈ നമഃ |311|
ഓം രണത്കിംകിണിമേഖലായൈ നമഃ |312|
ഓം രമായൈ നമഃ |313|
ഓം രാകേംദുവദനായൈ നമഃ |314|
ഓം രതിരൂപായൈ നമഃ |315|
ഓം രതിപ്രിയായൈ നമഃ |316|
ഓം രക്ഷാകര്യൈ നമഃ |317|
ഓം രാക്ഷസഘ്ന്യൈ നമഃ |318|
ഓം രാമായൈ നമഃ |319|
ഓം രമണലംപടായൈ നമഃ |320|
ഓം കാമ്യായൈ നമഃ |321|
ഓം കാമകലാരൂപായൈ നമഃ |322|
ഓം കദംബകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ |323|
ഓം കല്യാണ്യൈ നമഃ |324|
ഓം ഓം ജഗതീകംദായൈ നമഃ |325|
ഓം കരുണാരസസാഗരായൈ നമഃ |326|
ഓം കലാവത്യൈ നമഃ |327|
ഓം കലാലാപായൈ നമഃ |328|
ഓം കാംതായൈ നമഃ |329|
ഓം കാദംബരീപ്രിയായൈ നമഃ |330|
ഓം വരദായൈ നമഃ |331|
ഓം വാമനയനായൈ നമഃ |332|
ഓം വാരുണീമദവിഹ്വലായൈ നമഃ |333|
ഓം വിശ്വാധികായൈ നമഃ |334|
ഓം വേദവേദ്യായൈ നമഃ |335|
ഓം വിംധ്യാചലനിവാസിന്യൈ നമഃ |336|
ഓം വിധാത്ര്യൈ നമഃ |337|
ഓം വേദജനന്യൈ നമഃ |338|
ഓം വിഷ്ണുമായായൈ നമഃ |339|
ഓം വിലാസിന്യൈ നമഃ |340|
ഓം ക്ഷേത്രസ്വരൂപായൈ നമഃ |341|
ഓം ക്ഷേത്രേശ്യൈ നമഃ |342|
ഓം ക്ഷേത്രക്ഷേത്രജ്ഞപാലിന്യൈ നമഃ |343|
ഓം ക്ഷയവൃദ്ധിവിനിര്മുക്തായൈ നമഃ |344|
ഓം ക്ഷേത്രപാലസമര്ചിതായൈ നമഃ |345|
ഓം വിജയായൈ നമഃ |346|
ഓം ഓം വിമലായൈ നമഃ |347|
ഓം വംദ്യായൈ നമഃ |348|
ഓം വംദാരുജനവത്സലായൈ നമഃ |349|
ഓം വാഗ്വാദിന്യൈ നമഃ |350|
ഓം വാമകേശ്യൈ നമഃ |351|
ഓം വഹ്നിമംഡലവാസിന്യൈ നമഃ |352|
ഓം ഭക്തിമത്കല്പലതികായൈ നമഃ |353|
ഓം പശുപാശവിമോചിന്യൈ നമഃ |354|
ഓം സംഹൃതാശേഷപാഷംഡായൈ നമഃ |355|
ഓം സദാചാരപ്രവര്തികായൈ നമഃ |356|
ഓം താപത്രയാഗ്നിസംതപ്തസമാഹ്ലാദനചംദ്രികായൈ നമഃ |357|
ഓം തരുണ്യൈ നമഃ |358|
ഓം താപസാരാധ്യായൈ നമഃ |359|
ഓം തനുമധ്യായൈ നമഃ |360|
ഓം തമോപഹായൈ നമഃ |361|
ഓം ചിത്യൈ നമഃ |362|
ഓം തത്പദലക്ഷ്യാര്ഥായൈ നമഃ |363|
ഓം ചിദേകരസരൂപിണ്യൈ നമഃ |364|
ഓം സ്വാത്മാനംദലവീഭൂത-ബ്രഹ്മാദ്യാനംദസംതത്യൈ നമഃ |365|
ഓം പരായൈ നമഃ |366|
ഓം ഓം പ്രത്യക് ചിതീരൂപായൈ നമഃ |367|
ഓം പശ്യംത്യൈ നമഃ |368|
ഓം പരദേവതായൈ നമഃ |369|
ഓം മധ്യമായൈ നമഃ |370||
ഓം വൈഖരീരൂപായൈ നമഃ |371|
ഓം ഭക്തമാനസഹംസികായൈ നമഃ |372|
ഓം കാമേശ്വരപ്രാണനാഡ്യൈ നമഃ |373|
ഓം കൃതജ്ഞായൈ നമഃ |374|
ഓം കാമപൂജിതായൈ നമഃ |375|
ഓം ശ്രൃംഗാരരസസംപൂര്ണായൈ നമഃ |376|
ഓം ജയായൈ നമഃ |377|
ഓം ജാലംധരസ്ഥിതായൈ നമഃ |378|
ഓം ഓഡ്യാണപീഠനിലയായൈ നമഃ |379|
ഓം ബിംദുമംഡലവാസിന്യൈ നമഃ |380|
ഓം രഹോയാഗക്രമാരാധ്യായൈ നമഃ |381|
ഓം രഹസ്തര്പണതര്പിതായൈ നമഃ |382|
ഓം സദ്യഃ പ്രസാദിന്യൈ നമഃ |383|
ഓം വിശ്വസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ |384|
ഓം സാക്ഷിവര്ജിതായൈ നമഃ |385|
ഓം ഷഡംഗദേവതായുക്തായൈ നമഃ |386|
ഓം ഷാഡ്ഗുണ്യപരിപൂരിതായൈ നമഃ |387|
ഓം നിത്യക്ലിന്നായൈ നമഃ |388|
ഓം ഓം നിരുപമായൈ നമഃ |389|
ഓം നിര്വാണസുഖദായിന്യൈ നമഃ |390|
ഓം നിത്യാഷോഡശികാരൂപായൈ നമഃ |391|
ഓം ശ്രീകംഠാര്ധശരീരിണ്യൈ നമഃ |392|
ഓം പ്രഭാവത്യൈ നമഃ |393|
ഓം പ്രഭാരൂപായൈ നമഃ |394|
ഓം പ്രസിദ്ധായൈ നമഃ |395|
ഓം പരമേശ്വര്യൈ നമഃ |396|
ഓം മൂലപ്രകൃത്യൈ നമഃ |397|
ഓം അവ്യക്തായൈ നമഃ |398|
ഓം വ്ക്താവ്യക്തസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |399|
ഓം വ്യാപിന്യൈ നമഃ ||400||


ഓം വിവിധാകാരായൈ നമഃ |401|
ഓം വിദ്യാവിദ്യാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |402|
ഓം മഹാകാമേശനയനകുമുദാഹ്ലാദകൌമുദ്യൈ നമഃ |403|
ഓം ഭക്താഹാര്ദതമോഭേദഭാനുമദ്ഭാനുസംതത്യൈ നമഃ |404|
ഓം ശിവദൂത്യൈ നമഃ |405|
ഓം ശിവാരാധ്യായൈ നമഃ |406|
ഓം ശിവമൂര്ത്യൈ നമഃ |407|
ഓം ശിവംകര്യൈ നമഃ |408|
ഓം ഓം ശിവപ്രിയായൈ നമഃ |409|
ഓം ശിവപരായൈ നമഃ |410|
ഓം ശിഷ്ടേഷ്ടായൈ നമഃ |411|
ഓം ശിഷ്ടപൂജിതായൈ നമഃ |412|
ഓം അപ്രമേയായൈ നമഃ |413|
ഓം സ്വപ്രകാശായൈ നമഃ |414|
ഓം മനോവാചാമഗോചരായൈ നമഃ |415|
ഓം ചിച്ഛക്ത്യൈ നമഃ |416|
ഓം ചേതനാരൂപായൈ നമഃ |417|
ഓം ജഡശക്ത്യൈ നമഃ |418|
ഓം ജഡാത്മികായൈ നമഃ |419|
ഓം ഗായത്ര്യൈ നമഃ |420|
ഓം വ്യാഹൃത്യൈ നമഃ |421|
ഓം സംധ്യായൈ നമഃ |422|
ഓം ദ്വിജവൃംദനിഷേവിതായൈ നമഃ |423|
ഓം തത്ത്വാസനായൈ നമഃ |424|
ഓം തസ്മൈ നമഃ |425|
ഓം തുഭ്യം നമഃ |426|
ഓം അയ്യൈ നമഃ |427|
ഓം പംചകോശാംതരസ്ഥിതായൈ നമഃ |428|
ഓം നിഃസീമമഹിമ്നേ നമഃ |429|
ഓം നിത്യയൌവനായൈ നമഃ |430|
ഓം ഓം മദശാലിന്യൈ നമഃ |431|
ഓം മദഘൂര്ണിതരക്താക്ഷ്യൈ നമഃ |432|
ഓം മദപാടലഗംഡഭുവേ നമഃ |433|
ഓം ചംദനദ്രവദിഗ്ധാംഗ്യൈ നമഃ |434|
ഓം ചാംപേയകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ |435|
ഓം കുശലായൈ നമഃ |436|
ഓം കോമലാകാരായൈ നമഃ |437|
ഓം കുരുകുല്ലായൈ നമഃ |438|
ഓം കുലേശ്വര്യൈ നമഃ |439|
ഓം കുലകുംഡാലയായൈ നമഃ |440|
ഓം കൌലമാര്ഗതത്പരസേവിതായൈ നമഃ |441|
ഓം കുമാരഗണനാഥാംബായൈ നമഃ |442|
ഓം തുഷ്ട്യൈ നമഃ |443|
ഓം പുഷ്ട്യൈ നമഃ |444|
ഓം മത്യൈ നമഃ |445|
ഓം ധൃത്യൈ നമഃ |446|
ഓം ശാംത്യൈ നമഃ |447|
ഓം സ്വസ്തിമത്യൈ നമഃ |448|
ഓം കാംത്യൈ നമഃ |449|
ഓം നംദിന്യൈ നമഃ |450|
ഓം വിഘ്നനാശിന്യൈ നമഃ |451|
ഓം തേജോവത്യൈ നമഃ |452|
ഓം ഓം ത്രിനയനായൈ നമഃ |453|
ഓം ലോലാക്ഷീകാമരൂപിണ്യൈ നമഃ |454|
ഓം മാലിന്യൈ നമഃ |455|
ഓം ഹംസിന്യൈ നമഃ |456|
ഓം മാത്രേ നമഃ |457|
ഓം മലയാചലവാസിന്യൈ നമഃ |458|
ഓം സുമുഖ്യൈ നമഃ |459|
ഓം നലിന്യൈ നമഃ |460|
ഓം സുഭ്രുവേ നമഃ |461|
ഓം ശോഭനായൈ നമഃ |462|
ഓം സുരനായികായൈ നമഃ |463|
ഓം കാലകംഠ്യൈ നമഃ |464|
ഓം കാംതിമത്യൈ നമഃ |465|
ഓം ക്ഷോഭിണ്യൈ നമഃ |466|
ഓം സൂക്ഷ്മരൂപിണ്യൈ നമഃ |467|
ഓം വജ്രേശ്വര്യൈ നമഃ |468|
ഓം വാമദേവ്യൈ നമഃ |469|
ഓം വയോഽവസ്ഥാവിവര്ജിതായൈ നമഃ |470|
ഓം സിദ്ധേശ്വര്യൈ നമഃ |471|
ഓം സിദ്ധവിദ്യായൈ നമഃ |472|
ഓം സിദ്ധമാത്രേ നമഃ |473|
ഓം യശസ്വിന്യൈ നമഃ |474|
ഓം ഓം വിശുദ്ധിചക്രനിലയായൈ നമഃ |475|
ഓം ആരക്തവര്ണായൈ നമഃ |476|
ഓം ത്രിലോചനായൈ നമഃ |477|
ഓം ഖട്വാംഗാദിപ്രഹരണായൈ നമഃ |478|
ഓം വദനൈകസമന്വിതായൈ നമഃ |479|
ഓം പായസാന്നപ്രിയായൈ നമഃ |480|
ഓം ത്വക്സ്ഥായൈ നമഃ |481|
ഓം പശുലോകഭയംകര്യൈ നമഃ |482|
ഓം അമൃതാദിമഹാശക്തിസംവൃതായൈ നമഃ |483|
ഓം ഡാകിനീശ്വര്യൈ നമഃ |484|
ഓം അനാഹതാബ്ജനിലയായൈ നമഃ |485|
ഓം ശ്യാമാഭായൈ നമഃ |486|
ഓം വദനദ്വയായൈ നമഃ |487|
ഓം ദംഷ്ട്രോജ്വലായൈ നമഃ |488|
ഓം അക്ഷമാലാദിധരായൈ നമഃ |489|
ഓം രുധിരസംസ്ഥിതായൈ നമഃ |490|
ഓം കാലരാത്ര്യാദിശക്ത്യൌഘവൃതായൈ നമഃ |491|
ഓം സ്നിഗ്ധൌദനപ്രിയായൈ നമഃ |492|
ഓം മഹാവീരേംദ്രവരദായൈ നമഃ |493|
ഓം രാകിണ്യംബാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |494|
ഓം മണിപൂരാബ്ജനിലയായൈ നമഃ |495|
ഓം ഓം വദനത്രയസംയുതായൈ നമഃ |496|
ഓം വജ്രാധികായുധോപേതായൈ നമഃ |497|
ഓം ഡാമര്യാദിഭിരാവൃതായൈ നമഃ |498|
ഓം രക്തവര്ണായൈ നമഃ |499|
ഓം മാംസനിഷ്ഠായൈ നമഃ ||500||


501. ഗുഡാന്നപ്രീതമാനസായൈ നമഃ |501|
ഓം സമസ്തഭക്തസുഖദായൈ നമഃ |502|
ഓം ലാകിന്യംബാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |503|
ഓം സ്വാധിഷ്ടാനാംബുജഗതായൈ നമഃ |504|
ഓം ചതുര്വക്ത്രമനോഹരായൈ നമഃ |505|
ഓം ശൂലാദ്യായുധസംപന്നായൈ നമഃ |506|
ഓം പീതവര്ണായൈ നമഃ |507|
ഓം അതിഗര്വിതായൈ നമഃ |508|
ഓം മേദോനിഷ്ഠായൈ നമഃ |509|
ഓം മധുപ്രീതായൈ നമഃ |510|
ഓം ബംദിന്യാദിസമന്വിതായൈ നമഃ |511|
ഓം ദധ്യന്നാസക്തഹൃദയായൈ നമഃ |512|
ഓം കാകിനീരൂപധാരിണ്യൈ നമഃ |513|
ഓം മൂലാധാരാംബുജാരൂഢായൈ നമഃ |514|
ഓം പംചവക്ത്രായൈ നമഃ |515|
ഓം അസ്ഥിസംസ്ഥിതായൈ നമഃ |516|
ഓം അംകുശാദിപ്രഹരണായൈ നമഃ |517|
ഓം ഓം വരദാദി നിഷേവിതായൈ നമഃ |518|
ഓം മുദ്ഗൌദനാസക്തചിത്തായൈ നമഃ |519|
ഓം സാകിന്യംബാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |520|
ഓം ആജ്ഞാചക്രാബ്ജനിലായൈ നമഃ |521|
ഓം ശുക്ലവര്ണായൈ നമഃ |522|
ഓം ഷഡാനനായൈ നമഃ |523|
ഓം മജ്ജാസംസ്ഥായൈ നമഃ |524|
ഓം ഹംസവതീമുഖ്യശക്തിസമന്വിതായൈ നമഃ |525|
ഓം ഹരിദ്രാന്നൈകരസികായൈ നമഃ |526|
ഓം ഹാകിനീരൂപധാരിണ്യൈ നമഃ |527|
ഓം സഹസ്രദലപദ്മസ്ഥായൈ നമഃ |}528|
ഓം സര്വവര്ണോപശോഭിതായൈ നമഃ |529|
ഓം സര്വായുധധരായൈ നമഃ |530|
ഓം ശുക്ലസംസ്ഥിതായൈ നമഃ |531|
ഓം സര്വതോമുഖ്യൈ നമഃ |532|
ഓം സര്വൌദനപ്രീതചിത്തായൈ നമഃ |533|
ഓം യാകിന്യംബാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |534|
ഓം സ്വാഹായൈ നമഃ |535|
ഓം സ്വധായൈ നമഃ |536|
ഓം അമത്യൈ നമഃ |537|
ഓം മേധായൈ നമഃ |538|
ഓം ഓം ശ്രുത്യൈ നമഃ |539|
ഓം സ്മൃത്യൈ നമഃ |540|
ഓം അനുത്തമായൈ നമഃ |541|
ഓം പുണ്യകീര്ത്യൈ നമഃ |542\
ഓം പുണ്യലഭ്യായൈ നമഃ |543|
ഓം പുണ്യശ്രവണകീര്തനായൈ നമഃ |544|
ഓം പുലോമജാര്ചിതായൈ നമഃ |545|
ഓം ബംധമോചന്യൈ നമഃ |546|
ഓം ബര്ബരാലകായൈ നമഃ |547|
ഓം വിമര്ശരൂപിണ്യൈ നമഃ |548|
ഓം വിദ്യായൈ നമഃ |549|
ഓം വിയദാദിജഗത്പ്രസുവേ നമഃ |550|
ഓം സര്വ വ്യാധിപ്രശമന്യൈ നമഃ |551|
ഓം സര്വ മൃത്യുനിവാരിണ്യൈ നമഃ |552|
ഓം അഗ്രഗണ്യായൈ നമഃ |553|
ഓം അചിംത്യരൂപായൈ നമഃ |554|
ഓം കലികല്മഷനാശിന്യൈ നമഃ |555|
ഓം കാത്യായന്യൈ നമഃ |556|
ഓം കാലഹംത്ര്യൈ നമഃ |557|
ഓം കമലാക്ഷനിഷേവിതായൈ നമഃ |558|
ഓം താംബൂലപൂരിതമുഖ്യൈ നമഃ |559|
ഓം ദാഡിമീകുസുമപ്രഭായൈ നമഃ |560|
ഓം ഓം മൃഗാക്ഷ്യൈ നമഃ |561|
ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ |562|
ഓം മുഖ്യായൈ നമഃ |563|
ഓം മൃഡാന്യൈ നമഃ |564|
ഓം മിത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ |565|
ഓം നിത്യതൃപ്തായൈ നമഃ |566|
ഓം ഭക്തനിധയേ നമഃ |567|
ഓം നിയംത്ര്യൈ നമഃ |568|
ഓം നിഖിലേശ്വര്യൈ നമഃ |569|
ഓം മൈത്ര്യാദിവാസനാലഭ്യായൈ നമഃ |570|
ഓം മഹാപ്രലയസാക്ഷിണ്യൈ നമഃ |571|
ഓം പരാശക്ത്യൈ നമഃ |572|
ഓം പരാനിഷ്ഠായൈ നമഃ |573|
ഓം പ്രജ്ഞാനഘനരൂപിണ്യൈ നമഃ |574|
ഓം മാധ്വീപാനാലസായൈ നമഃ |575|
ഓം മത്തായൈ നമഃ |576|
ഓം മാതൃകാവര്ണ രൂപിണ്യൈ നമഃ |577|
ഓം മഹാകൈലാസനിലയായൈ നമഃ |578|
ഓം മൃണാലമൃദുദോര്ലതായൈ നമഃ |579|
ഓം മഹനീയായൈ നമഃ |580|
ഓം ദയാമൂര്ത്യൈ നമഃ |581|
ഓം മഹാസാമ്രാജ്യശാലിന്യൈ നമഃ |582|
ഓം ഓം ആത്മവിദ്യായൈ നമഃ |583|
ഓം മഹാവിദ്യായൈ നമഃ |584|
ഓം ശ്രീവിദ്യായൈ നമഃ |585|
ഓം കാമസേവിതായൈ നമഃ |586|
ഓം ശ്രീഷോഡശാക്ഷരീവിദ്യായൈ നമഃ |587|
ഓം ത്രികൂടായൈ നമഃ |588|
ഓം കാമകോടികായൈ നമഃ |589|
ഓം കടാക്ഷകിംകരീഭൂതകമലാകോടിസേവിതായൈ നമഃ |590|
ഓം ശിരഃസ്ഥിതായൈ നമഃ |591|
ഓം ചംദ്രനിഭായൈ നമഃ |592|
ഓം ഭാലസ്ഥായൈ^^ഐ നമഃ |593|
ഓം ഇംദ്രധനുഃപ്രഭായൈ നമഃ |594|
ഓം ഹൃദയസ്ഥായൈ നമഃ |595|
ഓം രവിപ്രഖ്യായൈ നമഃ |596|
ഓം ത്രികോണാംതരദീപികായൈ നമഃ |597|
ഓം ദാക്ഷായണ്യൈ നമഃ |598|
ഓം ദൈത്യഹംത്ര്യൈ നമഃ |599|
ഓം ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിന്യൈ നമഃ ||600||


ഓം ദരാംദോലിതദീര്ഘാക്ഷ്യൈ നമഃ |601|
ഓം ദരഹാസോജ്ജ്വലന്മുഖ്യൈ നമഃ |602|
ഓം ഗുരൂമൂര്ത്യൈ നമഃ |603|
ഓം ഓം ഗുണനിധയേ നമഃ |604|
ഓം ഗോമാത്രേ നമഃ |605|
ഓം ഗുഹജന്മഭുവേ നമഃ |606|
ഓം ദേവേശ്യൈ നമഃ |607|
ഓം ദംഡനീതിസ്ഥായൈ നമഃ |608|
ഓം ദഹരാകാശരൂപിണ്യൈ നമഃ |609|
ഓം പ്രതിപന്മുഖ്യരാകാംതതിഥിമംഡലപൂജിതായൈ നമഃ |610|
ഓം കലാത്മികായൈ നമഃ |611|
ഓം കലാനാഥായൈ നമഃ |612|
ഓം കാവ്യാലാപവിമോദിന്യൈ നമഃ |613|
ഓം സചാമരരമാവാണീസവ്യദക്ഷിണസേവിതായൈ നമഃ |614|
ഓം ആദിശക്തയൈ നമഃ |615|
ഓം അമേയായൈ നമഃ |616|
ഓം ആത്മനേ നമഃ |617|
ഓം പരമായൈ നമഃ |618|
ഓം പാവനാകൃതയേ നമഃ |619|
ഓം അനേകകോടിബ്രഹ്മാംഡജനന്യൈ നമഃ |620|
ഓം ദിവ്യവിഗ്രഹായൈ നമഃ |621|
ഓം ക്ലീംകാര്യൈ നമഃ |622|
ഓം കേവലായൈ നമഃ |623|
ഓം ഓം ഗുഹ്യായൈ നമഃ |624|
ഓം കൈവല്യപദദായിന്യൈ നമഃ |625|
ഓം ത്രിപുരായൈ നമഃ |626|
ഓം ത്രിജഗദ്വംദ്യായൈ നമഃ |627|
ഓം ത്രിമൂര്ത്യൈ നമഃ |628|
ഓം ത്രിദശേശ്വര്യൈ നമഃ |629|
ഓം ത്ര്യക്ഷര്യൈ നമഃ |630|
ഓം ദിവ്യഗംധാഢ്യായൈ നമഃ |631|
ഓം സിംദൂരതിലകാംചിതായൈ നമഃ |632|
ഓം ഉമായൈ നമഃ |633|
ഓം ശൈലേംദ്രതനയായൈ നമഃ |634|
ഓം ഗൌര്യൈ നമഃ |635|
ഓം ഗംധര്വസേവിതായൈ നമഃ |636|
ഓം വിശ്വഗര്ഭായൈ നമഃ |637|
ഓം സ്വര്ണഗര്ഭായൈ നമഃ |638|
ഓം അവരദായൈ നമഃ |639|
ഓം വാഗധീശ്വര്യൈ നമഃ |640|
ഓം ധ്യാനഗമ്യായൈ നമഃ |641|
ഓം അപരിച്ഛേദ്യായൈ നമഃ |642|
ഓം ജ്ഞാനദായൈ നമഃ |643|
ഓം ജ്ഞാനവിഗ്രഹായൈ നമഃ |644|
ഓം സര്വവേദാംതസംവേദ്യായൈ നമഃ |645|
ഓം ഓം സത്യാനംദസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |646|
ഓം ലോപാമുദ്രാര്ചിതായൈ നമഃ |647|
ഓം ലീലാക്ലൃപ്തബ്രഹ്മാംഡമംഡലായൈ നമഃ |648|
ഓം അദൃശ്യായൈ നമഃ |649|
ഓം ദൃശ്യരഹിതായൈ നമഃ |650|
ഓം വിജ്ഞാത്ര്യൈ നമഃ |651|
ഓം വേദ്യവര്ജിതായൈ നമഃ |652|
ഓം യോഗിന്യൈ നമഃ |653|
ഓം യോഗദായൈ നമഃ |654|
ഓം യോഗ്യായൈ നമഃ |655|
ഓം യോഗാനംദായൈ നമഃ |656|
ഓം യുഗംധരായൈ നമഃ |657|
ഓം ഇച്ഛാശക്തിജ്ഞാനശക്തിക്രിയാശക്തിസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |658|
ഓം സര്വാധാരായൈ നമഃ |659|
ഓം സുപ്രതിഷ്ഠായൈ നമഃ |670|
ഓം സദസദ്രൂപധാരിണ്യൈ നമഃ |671|
ഓം അഷ്ടമൂര്ത്യൈ നമഃ |672|
ഓം അജാജൈത്ര്യൈ നമഃ |673|
ഓം ലോകയാത്രാവിധായിന്യൈ നമഃ |674|
ഓം ഏകാകിന്യൈ നമഃ |675|
ഓം ഓം ഭൂമരൂപായൈ നമഃ |676|
ഓം നിദ്വൈതായൈ നമഃ |677|
ഓം ദ്വൈതവര്ജിതായൈ നമഃ |678|
ഓം അന്നദായൈ നമഃ |679|
ഓം വസുദായൈ നമഃ |670|
ഓം വൃദ്ധായൈ നമഃ |671|
ഓം ബ്രഹ്മാത്മൈക്യസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |672|
ഓം ബൃഹത്യൈ നമഃ |673|
ഓം ബ്രാഹ്മണ്യൈ നമഃ |674|
ഓം ബ്രാഹ്മയൈ നമഃ |675|
ഓം ബ്രഹ്മാനംദായൈ നമഃ |676|
ഓം ബലിപ്രിയായൈ നമഃ |677|
ഓം ഭാഷാരൂപായൈ നമഃ |678|
ഓം ബൃഹത്സേനായൈ നമഃ |679|
ഓം ഭാവാഭാവവിര്ജിതായൈ നമഃ |680|
ഓം സുഖാരാധ്യായൈ നമഃ |681|
ഓം ശുഭകര്യൈ നമഃ |682|
ഓം ശോഭനാസുലഭാഗത്യൈ നമഃ |683|
ഓം രാജരാജേശ്വര്യൈ നമഃ |684|
ഓം രാജ്യദായിന്യൈ നമഃ |685|
ഓം രാജ്യവല്ലഭായൈ നമഃ |686|
ഓം രാജത്കൃപായൈ നമഃ |687|
ഓം ഓം രാജപീഠനിവേശിതനിജാശ്രിതായൈ നമഃ |688|
ഓം രാജ്യലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ |689|
ഓം കോശനാഥായൈ നമഃ |690|
ഓം ചതുരംഗബലേശ്വര്യൈ നമഃ |691|
ഓം സാമ്രാജ്യദായിന്യൈ നമഃ |692|
ഓം സത്യസംധായൈ നമഃ |693|
ഓം സാഗരമേഖലായൈ നമഃ |694|
ഓം ദീക്ഷിതായൈ നമഃ |695|
ഓം ദൈത്യശമന്യൈ നമഃ |696|
ഓം സര്വലോകവംശകര്യൈ നമഃ |697|
ഓം സര്വാര്ഥദാത്ര്യൈ നമഃ |698|
ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ |699|
ഓം സച്ചിദാനംദരൂപിണ്യൈ നമഃ ||700||
ഓം ദേശകാലാപരിച്ഛിന്നായൈ നമഃ |701|
ഓം സര്വഗായൈ നമഃ |702|
ഓം സര്വമോഹിന്യൈ നമഃ |703|
ഓം സരസ്വത്യൈ നമഃ |704|
ഓം ശാസ്ത്രമയ്യൈ നമഃ |705|
ഓം ഗുഹാംബായൈ നമഃ |706|
ഓം ഗുഹ്യരൂപിണ്യൈ നമഃ |707|
ഓം സര്വോപാധിവിനിര്മുക്തായൈ നമഃ |708|
ഓം ഓം സദാശിവപതിവ്രതായൈ നമഃ |709|
ഓം സംപ്രദായേശ്വര്യൈ നമഃ |710|
ഓം സാധുനേ നമഃ |711|
ഓം യൈ നമഃ |712|
ഓം ഗുരൂമംഡലരൂപിണ്യൈ നമഃ |713|
ഓം കുലോത്തീര്ണായൈ നമഃ |714|
ഓം ഭഗാരാധ്യായൈ നമഃ |715|
ഓം മായായൈ നമഃ |716|
ഓം മധുമത്യൈ നമഃ |717|
ഓം മഹ്യൈ നമഃ |718|
ഓം ഗണാംബായൈ നമഃ |719|
ഓം ഗുഹ്യകാരാധ്യായൈ നമഃ |720|
ഓം കോമലാംഗ്യൈ നമഃ |721|
ഓം ഗുരുപ്രിയായൈ നമഃ |722|
ഓം സ്വതംത്രായൈ നമഃ |723|
ഓം സര്വതംത്രേശ്യൈ നമഃ |724|
ഓം ദക്ഷിണാമൂര്തിരൂപിണ്യൈ നമഃ |725|
ഓം സനകാദിസമാരാധ്യായൈ നമഃ |726|
ഓം ശിവജ്ഞാനപ്രദായിന്യൈ നമഃ |727|
ഓം ചിത്കലായൈ നമഃ |728|
ഓം ആനംദകലികായൈ നമഃ |729|
ഓം പ്രേമരൂപായൈ നമഃ |730|
ഓം ഓം പ്രിയംകര്യൈ നമഃ |731|
ഓം നാമപാരായണപ്രീതായൈ നമഃ |732|
ഓം നംദിവിദ്യായൈ നമഃ |733|
ഓം നടേശ്വര്യൈ നമഃ |734|
ഓം മിഥ്യാജഗദധിഷ്ഠാനായൈ നമഃ |735|
ഓം മുക്തിദായൈ നമഃ |736|
ഓം മുക്തിരൂപിണ്യൈ നമഃ |737|
ഓം ലാസ്യപ്രിയായൈ നമഃ |738|
ഓം ലയകര്യൈ നമഃ |739|
ഓം ലജ്ജായൈ നമഃ |740|
ഓം രംഭാദിവംദിതായൈ നമഃ |741|
ഓം ഭവദാവസുധാവൃഷ്ട്യൈ നമഃ |742|
ഓം പാപാരണ്യദവാനലായൈ നമഃ |743|
ഓം ദൌര്ഭാഗ്യതൂലവാതൂലായൈ നമഃ |744|
ഓം ജരാധ്വാംതരവിപ്രഭായൈ നമഃ |745|
ഓം ഭാഗ്യാബ്ധിചംദ്രികായൈ നമഃ |746|
ഓം ഭക്തചിത്തകേകിഘനാഘനായൈ നമഃ |747|
ഓം രോഗപര്വതദംഭോലയേ നമഃ |748|
ഓം മൃത്യുദാരുകുഠാരികായൈ നമഃ |749|
ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ |750|
ഓം മഹാകാല്യൈ നമഃ |751|
ഓം മഹാഗ്രാസായൈ നമഃ |752|
ഓം മഹാശനായൈ നമഃ |753|
ഓം അപര്ണായൈ നമഃ |754|
ഓം ഓം ചംഡികായൈ നമഃ |755|
ഓം ചംഡമുംഡാസുരനിഷൂദിന്യൈ നമഃ |756|
ഓം ക്ഷരാക്ഷരാത്മികായൈ നമഃ |757|
ഓം സര്വലോകേശ്യൈ നമഃ |758|
ഓം വിശ്വധാരിണ്യൈ നമഃ |759|
ഓം ത്രിവര്ഗദാത്ര്യൈ നമഃ |760|
ഓം സുഭഗായൈ നമഃ |761|
ഓം ത്ര്യംബകായൈ നമഃ |762|
ഓം ത്രിഗുണാത്മികായൈ നമഃ |763|
ഓം സ്വര്ഗാപവര്ഗദായൈ നമഃ |764|
ഓം ശുദ്ധായൈ നമഃ |765|
ഓം ജപാപുഷ്പനിഭാകൃതയേ നമഃ |766|
ഓം ഓജോവത്യൈ നമഃ |767|
ഓം ദ്യുതിധരായൈ നമഃ |768|
ഓം യജ്ഞരൂപായൈ നമഃ |769|
ഓം പ്രിയവ്രതായൈ നമഃ |770|
ഓം ദുരാരാധ്യായൈ നമഃ |771|
ഓം ദുരാധര്ഷായൈ നമഃ |772|
ഓം പാടലീകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ |773|
ഓം മഹത്യൈ നമഃ |774|
ഓം മേരുനിലയായൈ നമഃ |775|
ഓം മംദാരകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ |776|
ഓം ഓം വീരാരാധ്യായൈ നമഃ |777|
ഓം വിരാഡ്രൂപായൈ നമഃ |778|
ഓം വിരജസേ നമഃ |779|
ഓം വിശ്വതോമുഖ്യൈ നമഃ  |780|
ഓം പ്രത്യഗ്രൂപായൈ നമഃ |781|
ഓം പരാകാശായൈ നമഃ |782|
ഓം പ്രാണദായൈ നമഃ |783|
ഓം പ്രാണരൂപിണ്യൈ നമഃ |784|
ഓം മാര്താംഡഭൈരവാരാധ്യായൈ നമഃ |785|
ഓം മംത്രിണീന്യസ്തരാജ്യധുരേ നമഃ |786|
ഓം ത്രിപുരേശ്യൈ നമഃ |787|
ഓം ജയത്സേനായൈ നമഃ |788|
ഓം നിസ്ത്രൈഗുണ്യായൈ നമഃ |789|
ഓം പരാപരായൈ നമഃ |790|
ഓം സത്യജ്ഞാനാനംദരൂപായൈ നമഃ |791|
ഓം സാമരസ്യപരായണായൈ നമഃ |792|
ഓം കപര്ദിന്യൈ നമഃ |793|
ഓം കലാമാലായൈ നമഃ |794|
ഓം കാമദുഘേ നമഃ |795|
ഓം കാമരൂപിണ്യൈ നമഃ |796|
ഓം കലാനിധയേ നമഃ |797|
ഓം കാവ്യകലായൈ നമഃ |798|
ഓം ഓം രസജ്ഞായൈ നമഃ |799|
ഓം രസശേവധയേ നമഃ ||800||


ഓം പുഷ്ടായൈ നമഃ |801|
ഓം പുരാതനായൈ നമഃ |802|
ഓം പൂജ്യായൈ നമഃ |803|
ഓം പുഷ്കരായൈ നമഃ |804|
ഓം പുഷ്കരേക്ഷണായൈ നമഃ |805|
ഓം പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ നമഃ |806|
ഓം പരസ്മൈ ധാമ്നേ നമഃ |807|
ഓം പരമാണവേ നമഃ |808|
ഓം പരാത്പരായൈ നമഃ |809|
ഓം പാശഹസ്തായൈ നമഃ |810|
ഓം പാശഹംത്ര്യൈ നമഃ |811|
ഓം പരമംത്രവിഭേദിന്യൈ നമഃ |812|
ഓം മൂര്തായൈ നമഃ |813|
ഓം അമൂര്തായൈ നമഃ |814|
ഓം അനിത്യതൃപ്തായൈ നമഃ |815|
ഓം മുനിമാനസഹംസികായൈ നമഃ |816|
ഓം സത്യവ്രതായൈ നമഃ |817|
ഓം സത്യരൂപായൈ നമഃ |818|
ഓം സര്വാംതര്യാമിണ്യൈ നമഃ |819|
ഓം സത്യൈ നമഃ |820|
ഓം ഓം ബ്രഹ്മാണ്യൈ നമഃ |821|
ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ |822|
ഓം ജനന്യൈ നമഃ |823|
ഓം ബഹുരൂപായൈ നമഃ |824|
ഓം ബുധാര്ചിതായൈ നമഃ |825|
ഓം പ്രസവിത്ര്യൈ നമഃ |826|
ഓം പ്രചംഡായൈ നമഃ |827|
ഓം ആജ്ഞായൈ നമഃ |828|
ഓം പ്രതിഷ്ഠായൈ നമഃ |829|
ഓം പ്രകടാകൃതയേ നമഃ |830|
ഓം പ്രാണേശ്വര്യൈ നമഃ |831|
ഓം പ്രാണദാത്ര്യൈ നമഃ |832|
ഓം പംചാശത്പീഠരൂപിണ്യൈ നമഃ |833|
ഓം വിശ്രൃംഖലായൈ നമഃ |834|
ഓം വിവിക്തസ്ഥായൈ നമഃ |835|
ഓം വീരമാത്രേ നമഃ |836|
ഓം വിയത്പ്രസുവേ നമഃ |837|
ഓം മുകുംദായൈ നമഃ |838|
ഓം മുക്തിനിലയായൈ നമഃ |839|
ഓം മൂലവിഗ്രഹരൂപിണ്യൈ നമഃ |840|
ഓം ഭാവജ്ഞായൈ നമഃ |841|
ഓം ഭവരോഗധ്ന്യൈ നമഃ |842|
ഓം ഓം ഭവചക്രപ്രവര്തിന്യൈ നമഃ |843|
ഓം ഛംദഃസാരായൈ നമഃ |844|
ഓം ശാസ്ത്രസാരായൈ നമഃ |845|
ഓം മംത്രസാരായൈ നമഃ |846|
ഓം തലോദര്യൈ നമഃ |847|
ഓം ഉദാരകീര്തയേ നമഃ |848|
ഓം ഉദ്ദാമവൈഭവായൈ നമഃ |849|
ഓം വര്ണരൂപിണ്യൈ നമഃ |850|

ഓം കാഷ്ഠായൈ നമഃ |851|
ഓം ജന്മമൃത്യുജരാതപ്തജന വിശ്രാംതിദായിന്യൈ നമഃ |852|
ഓം സര്വോപനിഷദുദ് ഘുഷ്ടായൈ നമഃ |853|
ഓം ശാംത്യതീതകലാത്മികായൈ നമഃ |854|
ഓം ഗംഭീരായൈ നമഃ |855|
ഓം ഗഗനാംതഃസ്ഥായൈ നമഃ |856|
ഓം ഗര്വിതായൈ നമഃ |857|
ഓം ഗാനലോലുപായൈ നമഃ |858|
ഓം കല്പനാരഹിതായൈ നമഃ |859|
ഓം അകാംതായൈ നമഃ |860|
ഓം കാംതാര്ധവിഗ്രഹായൈ നമഃ |861|
ഓം കാര്യകാരണനിര്മുക്തായൈ നമഃ |862|
ഓം കാമകേലിതരംഗിതായൈ നമഃ |863|
ഓം കനത്കനകതാടംകായൈ നമഃ |864|
ഓം ലീലാവിഗ്രഹധാരിണ്യൈ നമഃ |865|
ഓം അജായൈ നമഃ |866|
ഓം ക്ഷയവിനിര്മുക്തായൈ നമഃ |867|
ഓം മുഗ്ധായൈ നമഃ |868|
ഓം ക്ഷിപ്രപ്രസാദിന്യൈ നമഃ |869|
ഓം അംതര്മുഖസമാരാധ്യായൈ നമഃ |870|
ഓം ബഹിര്മുഖസുദുര്ലഭായൈ നമഃ |871|
ഓം ത്രയ്യൈ നമഃ |872|
ഓം ത്രിവര്ഗനിലയായൈ നമഃ |873|
ഓം ത്രിസ്ഥായൈ നമഃ |874|
ഓം ത്രിപുരമാലിന്യൈ നമഃ |875|
ഓം നിരാമയായൈ നമഃ |876|
ഓം നിരാലംബായൈ നമഃ |877|
ഓം സ്വാത്മാരാമായൈ നമഃ |878|
ഓം സുധാസൃത്യൈ നമഃ |879|
ഓം സംസാരപംകനിര്മഗ്ന സമുദ്ധരണപംഡിതായൈ നമഃ |880|
ഓം യജ്ഞപ്രിയായൈ നമഃ |881|
ഓം യജ്ഞകര്ത്ര്യൈ നമഃ |882|
ഓം യജമാനസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |883|
ഓം ധര്മാധാരായൈ നമഃ |884|
ഓം ഓം ധനാധ്യക്ഷായൈ നമഃ |885|
ഓം ധനധാന്യവിവര്ധിന്യൈ നമഃ |886|
ഓം വിപ്രപ്രിയായൈ നമഃ |887|
ഓം വിപ്രരൂപായൈ നമഃ |888|
ഓം വിശ്വഭ്രമണകാരിണ്യൈ നമഃ |889|
ഓം വിശ്വഗ്രാസായൈ നമഃ |890|
ഓം വിദ്രുമാഭായൈ നമഃ |891|
ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ |892|
ഓം വിഷ്ണുരൂപിണ്യൈ നമഃ |893|
ഓം അയോന്യൈ നമഃ വര് അയോനയേ |894|
ഓം യോനിനിലയായൈ നമഃ |895|
ഓം കൂടസ്ഥായൈ നമഃ |896|
ഓം കുലരൂപിണ്യൈ നമഃ |897|
ഓം വീരഗോഷ്ഠീപ്രിയായൈ നമഃ |898|
ഓം വീരായൈ നമഃ |899|
ഓം നൈഷ്കര്മ്യായൈ നമഃ ||900||


ഓം നാദരൂപിണ്യൈ നമഃ |901|
ഓം വിജ്ഞാനകലനായൈ നമഃ |902|
ഓം കല്യായൈ നമഃ |903|
ഓം വിദഗ്ധായൈ നമഃ |904|
ഓം ബൈംദവാസനായൈ നമഃ |905|
ഓം തത്വാധികായൈ നമഃ |906|
ഓം ഓം തത്വമയ്യൈ നമഃ |907|
ഓം തത്വമര്ഥസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |908|
ഓം സാമഗാനപ്രിയായൈ നമഃ |909|
ഓം സൌമ്യായൈ നമഃ |910|
ഓം സദാശിവകുടുംബിന്യൈ നമഃ |911|
ഓം സവ്യാപസവ്യമാര്ഗസ്ഥായൈ നമഃ |912|
ഓം സര്വാപദ്വിനിവാരിണ്യൈ നമഃ |913|
ഓം സ്വസ്ഥായൈ നമഃ |914|
ഓം സ്വഭാവമധുരായൈ നമഃ |915|
ഓം ധീരായൈ നമഃ |916|
ഓം ധീരസമര്ചിതായൈ നമഃ |917|
ഓം ചൈതന്യാര്ഘ്യസമാരാധ്യായൈ നമഃ |918|
ഓം ചൈതന്യകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ |919|
ഓം സദോദിതായൈ നമഃ |920|
ഓം സദാതുഷ്ഠായൈ നമഃ |921|
ഓം തരുണാദിത്യപാടലായൈ നമഃ |922|
ഓം ദക്ഷിണാദക്ഷിണാരാധ്യായൈ നമഃ |923|
ഓം ദരസ്മേരമുഖാംബുജായൈ നമഃ |924|
ഓം കൌലിനീകേവലായൈ നമഃ |925|
ഓം അനര്ധ്യ കൈവല്യപദദായിന്യൈ നമഃ |926|
ഓം സ്തോത്രപ്രിയായൈ നമഃ |927|
ഓം സ്തുതിമത്യൈ നമഃ |928|
ഓം ഓം ശ്രുതിസംസ്തുതവൈഭവായൈ നമഃ |929|
ഓം മനസ്വിന്യൈ നമഃ |930|
ഓം മാനവത്യൈ നമഃ |931|
ഓം മഹേശ്യൈ നമഃ |932|
ഓം മംഗലാകൃത്യേ നമഃ |933|
ഓം വിശ്വമാത്രേ നമഃ |934|
ഓം ജഗദ്ധാത്ര്യൈ നമഃ |935|
ഓം വിശാലാക്ഷ്യൈ നമഃ |936|
ഓം വിരാഗിണ്യൈ നമഃ |937|
ഓം പ്രഗല്ഭായൈ നമഃ |938|
ഓം പരമോദാരായൈ നമഃ |939|
ഓം പരാമോദായൈ നമഃ |940|
ഓം മനോമയ്യൈ നമഃ |941|
ഓം വ്യോമകേശ്യൈ നമഃ |942|
ഓം വിമാനസ്ഥായൈ നമഃ |943|
ഓം വജ്രിണ്യൈ നമഃ |944|
ഓം വാമകേശ്വര്യൈ നമഃ |945|
ഓം പംചയജ്ഞപ്രിയായൈ നമഃ |946|
ഓം പംചപ്രേതമംചാധിശായിന്യൈ നമഃ |947|
ഓം പംചമ്യൈ നമഃ |948|
ഓം പംചഭൂതേശ്യൈ നമഃ |949|
ഓം പംചസംഖ്യോപചാരിണ്യൈ നമഃ |950|
ഓം ഓം ശാശ്വത്യൈ നമഃ |951|
ഓം ശാശ്വതൈശ്വര്യായൈ നമഃ |952|
ഓം ശര്മദായൈ നമഃ |953|
ഓം ശംഭുമോഹിന്യൈ നമഃ |954|
ഓം ധരായൈ നമഃ |955|
ഓം ധരസുതായൈ നമഃ |956|
ഓം ധന്യായൈ നമഃ |957|
ഓം ധര്മിണ്യൈ നമഃ |958|
ഓം ധര്മവര്ധിന്യൈ നമഃ |959|
ഓം ലോകാതീതായൈ നമഃ |960|
ഓം ഗുണാതീതായൈ നമഃ |961|
ഓം സര്വാതീതായൈ നമഃ |962|
ഓം ശാമാത്മികായൈ നമഃ |963|
ഓം ബംധൂകകുസുമപ്രഖ്യായൈ നമഃ |964|
ഓം ബാലായൈ നമഃ |965|
ഓം ലീലാവിനോദിന്യൈ നമഃ |966|
ഓം സുമംഗല്യൈ നമഃ |967|
ഓം സുഖകര്യൈ നമഃ |968|
ഓം സുവേഷാഢ്യായൈ നമഃ |969|
ഓം സുവാസിന്യൈ നമഃ |970|
ഓം സുവാസിന്യര്ചനപ്രീതായൈ നമഃ |971|
ഓം ആശോഭനായൈ നമഃ |972|
ഓം ഓം ശുദ്ധമാനസായൈ നമ |973|
ഓം ബിംദുതര്പണസംതുഷ്ടായൈ നമഃ |974|
ഓം പൂര്വജായൈ നമഃ |975|
ഓം ത്രിപുരാംബികായൈ നമഃ |976|
ഓം ദശമുദ്രാസമാരാധ്യായൈ നമഃ |977|
ഓം ത്രിപുരാശ്രീവശംകര്യൈ നമഃ |978|
ഓം ജ്ഞാനമുദ്രായൈ നമഃ |979|
ഓം ജ്ഞാനഗമ്യായൈ നമഃ |980|
ഓം ജ്ഞാനജ്ഞേയസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ |981|
ഓം യോനിമുദ്രായൈ നമഃ |982|
ഓം ത്രിഖംഡേശ്യൈ നമഃ |983|
ഓം ത്രിഗുണായൈ നമഃ |984|
ഓം അംബായൈ നമഃ |985|
ഓം ത്രികോണഗായൈ നമഃ |986|
ഓം അനഘായൈ നമഃ |987|
ഓം അദ്ഭുതചാരിത്രായൈ നമഃ |988|
ഓം വാംഛിതാര്ഥപ്രദായിന്യൈ നമഃ |989|
ഓം അഭ്യാസാതിശയജ്ഞാതായൈ നമഃ |990|
ഓം ഷഡധ്വാതീതരൂപിണ്യൈ നമഃ |991|
ഓം അവ്യാജകരുണാമൂര്തയേ നമഃ |992|
ഓം അജ്ഞാനധ്വാംതദീപികായൈ നമഃ |993|
ഓം ആബാലഗോപവിദിതായൈ നമഃ |994|
ഓം ഓം സര്വാനുല്ലംഘ്യശാസനായൈ നമഃ |995|
ഓം ശ്രീചക്രരാജനിലയായൈ നമഃ |996|
ഓം ശ്രീമത്ത്രിപുരസുംദര്യൈ നമഃ |997|
ഓം ഓം ശ്രീശിവായൈ നമഃ |998|
ഓം ശിവശക്ത്യൈക്യരൂപിണ്യൈ നമഃ |999|
ഓം ലലിതാംബികായൈ നമഃ ||1000||
Click Here to Download Lalitha Sahasranamavali Malayalam Pdf.

Leave a Comment