Hanuman Chalisa Lyrics In Malayalam And PDF Download

Hanuman Chalisa Lyrics In Malayalam:

Hanuman Chalisa lyrics in Malayalam contain one starting Doha, 40 verses, and one ending Doha written by Hindu poet Tulsidas. Hanuman Chalisa “ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര” is a very powerful mantra addressed to Lord Hanuman.

 
Hanuman Chalisa lyrics in Malayalam is a pure Hanuman Chalisa written in the Malayalam language. This post included below the best PDF of Hanuman Chalisa lyrics in Malayalam to download free.
 
 
 
 

ഹനുമാൻ ചാലിസ

| ദോഹാ |

ശ്രീഗുരു ചരണ സരോജ രജ, നിജ മന മുകുര സുധാരി |

വരണൗ രഘുവര വിമല യശ, ജോ ദായക ഫല ചാരി ||

ബുദ്ധി ഹീന തനു ജാനികൈ, സുമിരൗ പവന കുമാര |

ബലബുദ്ധി വിദ്യാ ദേഹു മോഹി, ഹരഹു കലേശ വികാര് ||

 

|1| ജയ ഹനുമാന ജ്ഞാന ഗുണ സാഗര, ജയ കപീശ തിഹു ലോക ഉജാഗര ||

|2| രാമ ദൂത അതുലിത ബല ധാമാ, അംജനിപുത്ര പവന സുത നാമാ ||

|3| മഹാ വീര വിക്രമ ബജരങ്ഗീ, കുമതി നിവാര സുമതി കേ സങ്ഗീ ||

|4| കംചന വരണ വിരാജ സു വേശാ, കാനനകുംഡല കുംചിത കേശാ ||

|5| ഹാഥ വജ്ര ഔ ധ്വജാ വിരാജൈ, കാംഥേമൂംജ ജനേവൂ സാജൈ ||

|6| ശംകര സുവന കേസരീനന്ദന, തേജ പ്രതാപ മഹാ ജഗ വന്ദന ||

|7| വിദ്യാ വാന ഗുണീ അതിചാതുര, രാമകാജ കരിവേ കോ ആതുര ||

|8| പ്രഭുചരിത്ര സുനിവേ കോ രസിയാ, രാമ ലഖന സീതാ മന ബസിയാ ||

|9| സൂക്ഷ്മരൂപ ധരി സിയഹി ദിഖാവാ, വികടരൂപ ധരി ലംക ജരാവാ ||

|10| ഭീമരൂപ ധരി അസുര സംഹാരേ, രാമ ചംദ്ര കേ കാജസംവാരേ ||

|11| ലായ സംജീവന ലഖന ജിയായേ, ശ്രീ രഘു വീര ഹരഷി ഉര ലായേ ||

|12| രഘു പതി കീന്ഹീ ബഹുത ബഡായീ, തുമ മമപ്രിയ ഭരതഹി സമ ഭായീ ||

|13| സഹസവദന തുമ്ഹരോ യശ ഗാവൈ, അസകഹി ശ്രീ പതി കണ്ഠ ലഗാവൈ ||

|14| സനകാ ദിക ബ്രഹ്മാദി മുനീശാ, നാരദ-ശാരദ സഹിത അഹീശാ ||

|15| യമ കുബേര ദിഗപാല ജഹാംതേ, കവി-കോവിദ കഹി സകേ കഹാംതേ ||

|16| തുമ ഉപകാര സുഗ്രീവഹി കീന്ഹാ, രാമ മിലായ രാജ പദ ദീന്ഹാ ||

|17| തുമ്ഹരോ-മന്ത്ര വിഭീഷണ മാനാ, ലംകേശ്വര-ഭയേ സബ ജഗ ജാനാ ||

|18| യുഗ സഹസ്ര യോജനപര ഭാനൂ, ലീല്യോ താഹി മധുരഫല ജാനൂ ||

|19| പ്രഭു മുദ്രികാ മേലി-മുഖ മാഹീ, ജലധി ലാംഘി ഗയേ അചരജ നാഹീ ||

|20| ദുര്ഗമകാജ ജഗത കേ ജേതേ, സുഗമ അനുഗ്രഹ തുമ്ഹരേ തേതേ ||

|21| രാമ-ദുആരേ തുമ-രഖവാരേ, ഹോത ന ആജ്ഞാ ബിനു പൈസാരേ ||

|22| സബ സുഖലഹൈ തുമ്ഹാരീ ശരണാ, തുമ രക്ഷക കാഹൂകോ ഡരനാ ||

|23| ആപനതേജ തുമ്ഹാരോ ആപൈ, തീനോം ലോക ഹാംകതേ കാംപൈ ||

|24| ഭൂത-പിശാച നികട നഹി ആവൈ, മഹ വീര ജബ നാമ സുനാവൈ ||

|25| നാസൈ രോഗ ഹരൈ സബപീരാ, ജപത നിരംതര ഹനുമതവീരാ ||

|26| സംകടസേം ഹനുമാന ഛുഡാവൈ, മന, ക്രമ, വചന ധ്യാന ജോ ലാവൈ ||

|27| സബ പര രാമ തപസ്വീരാജാ, തിന കേ കാജ സകല തുമസാജാ ||

|28| ഔര മനോരധ ജോകോയി ലാവൈ, താസു അമിതജീവന ഫല പാവൈ ||

|29| ചാരോ യുഗ പരിതാപ തുമ്ഹാരാ, ഹൈ പരസിദ്ധ ജഗത-ഉജിയാരാ ||

|30| സാധു-സന്ത കേ തുമ രഖവാരേ, അസുര നികന്ദന രാമദുലാരേ ||

|31| അഷ്ഠ സിദ്ധി നവനിധി കേ ദാതാ, അസവര ദീന് ജാനകീ മാതാ ||

|32| രാമ-രസായന തുമ്ഹാരേ പാസാ, സാദ രഹോ രഘു-പതി കേ ദാസാ ||

|33| തുമ്ഹരേ ഭജന രാമ കോ പാവൈ, ജന്മ-ജന്മ കേ ദുഖ ബിസരാവൈ ||

|34| അംതകാല രഘുവര പുര ജായീ, ജഹാം ജന്മ ഹരി ഭക്ത കഹായീ ||

|35| ഔര ദേവതാ ചിത്ത നാ ധരയീ, ഹനുമത സേ സര്വസുഖ കരയീ ||

|36| സംകട കടൈ മിടൈ സബപീരാ, ജോ സുമിരൈ ഹനുമത ബലവീരാ ||

|37| ജൈ ജൈ ജൈ ഹനുമാന ഗോസായീ, കൃപാ കരോ ഗുരു ദേവ കീ നായീ ||

|39| ജോ യഹ പഡൈ ഹനുമാന ചാലീസാ, ഹോയ സിദ്ധി സാഖീ ഗൗരീശാ ||

|40| തുലസീ ദാസ സദാ ഹരി ചേരാ, കീജൈ നാഥ ഹൃദയ മഹ ഡേരാ ||

| ദോഹാ |

പവന തനയ സങ്കട ഹരണ, മങ്ഗള മൂരതി രൂപ് |

രാമലഖന സീതാ സഹിത, ഹൃദയ ബസഹു സുര ഭൂപ് ||

 

Hanuman Chalisa Lyrics In Malayalam PDF Download:

Are you searching for Hanuman Chalisa lyrics in Malayalam PDF Download then you are welcome! because here are the best PDF of Hanuman Chalisa in the Malayalam language to download absolutely free.
 
You can download full Hanuman Chalisa lyrics written in Malayalam text by clicking on this link
 
Now you can take a Hanuman chalisa Malayalam copy means take a printout of it to chant offline also.

108 Hanuman Chalisa Malayalam Lyrics:

If you want to get quick result from lord Hanuman, then you should chant 108 times Hanuman chalisa in Malayalam on Hanuman jayanti.

When you will chant 108 times Hanuman chalisa Malayalam lyrics, it will take time but be patience and chant it very carefully.

Hanuman Chalisa Benefits in Malayalam:

It is believed among that reciting Hanuman chalisa in Malayalam language or in other languages there are so many benefits of it. Some of them are given below.

  • Reciting Hanuman chalisa can ward off evil spirits and negative energy.
  • Reduce the stress.
  • Reduce the effect of Saturn.
  • Reciting Hanuman chalisa lyrics in Malayalam can help gain spiritual knowledge and wisdom.
  • It gives a strength to face challenges.
  • Reading or reciting Hanuman chalisa in Malayalam boost confidence level and peace of mind etc.