Hanuman Chalisa Lyrics In Gujarati PDF Download -હનુમાન ચાલીસા

hanuman chalisa lyrics in gujarati

Hanuman Chalisa Lyrics In Gujarati:

હનુમાન ચાલીસા લિરિક્સ ઇન ગુઝરાતી:

દોહા:

શ્રીગુરુ ચરણ સરોજ રજ નિજમન મુકુર સુધારિ |

વરણૌ રઘુવર વિમલયશ જો દાયક ફલચારિ ||

બુદ્ધિહીન તનુજાનિકૈ સુમિરૌ પવન કુમાર |

બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેહુ મોહિ હરહુ કલેશ વિકાર ||

ચૌપાઈ:

જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપીશ તિહુ લોક ઉજાગર ||

રામ દૂત અતુલિત બલધામા, અંજનિ પુત્ર પવનસુત નામા ||

મહાવીર વિક્રમ બજરઙ્ગી, કુમતિ નિવાર સુમતિ કે સઙ્ગી ||

કંચન વરણ વિરાજ સુવેશા, કાનન કુંડલ કુંચિત કેશા ||

હાથ વજ્ર ઔ ધ્વજા વિરાજૈ, કાંથે મૂંજ જનેઉ સાજૈ ||

શંકર સુવન કેસરી નન્દન, તેજ પ્રતાપ મહા જગ વન્દન ||

વિદ્યાવાન ગુણી અતિ ચાતુર, રામકાજ કરિબે કો આતુર ||

પ્રભુ ચરિત્ર સુનિબે કો રસિયા, રામલખન સીતા મન બસિયા ||

સૂક્ષ્મ રૂપ ધરિ સિયહિ દિખાવા, વિકટ રૂપ ધરિ લંક જરાવા ||

ભીમરૂપ ધરિ અસુર સંહારે, રામચંદ્ર કે કાજ સંવારે ||

લાય સંજીવન લખન જિયાયે, શ્રીરઘુવીર હરષિ ઉરલાયે ||

રઘુપતિ કીન્હી બહુત બડાઈ, તુમ મમ પ્રિય ભરતહિ સમ ભાઈ ||

સહસ વદન તુમ્હરો યશગાવૈ, અસ કહિ શ્રી પતિ કણ્ઠ લગાવૈ ||

સનકાદિક બ્રહ્માદિ મુનિસા, નારદ શારદ સહિત અહીશા ||

યમ કુબેર દિગપાલ જહાં તે, કવિ-કોવિદ કહિ સકે કહાં તે ||

તુમ ઉપકાર સુગ્રીવહિ કીન્હા, રામ મિલાય રાજપદ દીન્હા ||

તુમ્હરો મન્ત્ર વિભીષણ માના, લંકેશ્વર ભયે સબ જગ જાના ||

યુગ સહસ્ર યોજન પર ભાનૂ, લીલ્યો તાહિ મધુર ફલ જાનૂ ||

પ્રભુ મુદ્રિકા મેલિ મુખમાહી, જલધિ લાંઘિ ગયે અચરજ નાહી ||

દુર્ગમ કાજ જગત કે જેતે, સુગમ અનુગ્રહ તુમ્હરે તેતે ||

રામ દુઆરે તુમ રખવારે, હોત ન આજ્ઞા બિનુ પૈસારે ||

સબ સુખ લહૈ તુમ્હારી શરણા, તુમ રક્ષક કાહૂ કો ડરના ||

આપન તેજ સમહારો આપૈ, તીનોં લોક હાંક તે કાંપૈ ||

ભૂત પીસાચ નિકટ નહિ આવૈ, મહાવીર જબ નામ સુનાવૈ ||

નાસૈ રોગ હરૈ સબ પીરા, જપત નિરંતર હનુમત બીરા ||

સંકટ સેં હનુમાન છુડાવૈ, મન ક્રમ વચન ધ્યાન જો લાવૈ ||

સબ પર રામ તપસ્વી રાજા, તિનકે કાજ સકલ તુમ સજા ||

ઔર મનોરધ જો કોયિ લાવૈ, તેથી અમિત જીવન ફલ પાવૈ ||

ચારો યુગ પ્રતાપ તુમ્હારા, હૈ પરસિદ્ધ જગત ઉજિયારા ||

સાધુ સન્ત કે તુમ રખવારે, અસુર નિકન્દન રામ દુલારે ||

અષ્ઠસિદ્ધિ નવનિધિ કે દાતા, અસ વર દિન જાનકી માતા ||

રામ રસાયન તુમ્હારે પાસા, સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા ||

તુમ્હરે ભજન રામ કો પાવૈ, જન્મ-જન્મ કે દુખ બિસરાવૈ ||

અંત કાલ રઘુવર પુર જાયી, જહાં જન્મ હરિ ભક્ત કહાયી ||

ઔર દેવતા ચિત્ત ન ધરહી, હનુમત સે હી સર્વ સુખ કરહી ||

સંકટ કટૈ મિટૈ સબપીરા, જો સુમિરૈ હનુમત બલબીરા ||

જૈ જૈ જૈ હનુમાન ગોસાયી, કૃપા કરો ગુરુદેવ કી નાઈ ||

જો શત વાર પાઠ કર કોઈ, છૂટહિ બન્દિ મહા સુખ હોઇ ||

જો યહ પડૈ હનુમાન ચાલીસા, હોય સિદ્ધિ સાખી ગૌરીશા ||

તુલસી દાસ સદા હરિ ચેરા, કીજૈ નાથ હૃદય મહ ડેરા ||

દોહા:

પવન તનય સઙ્કટ હરણ, મઙ્ગળ મૂરતિ રૂપ |

રામ લખન સીતા સહિત, હૃદય બસહુ સુર ભૂપ ||

Download Hanuman Chalisa Lyrics in Gujarati PDF

Spread the love

Leave a Comment